Отчетен Доклад на Контролния съвет на НПК на слепите в България за дейността му през периода април 2023 до април 2024 г.

Публикувано на: 11.04.2024

Можете да свалите Отчетния Доклад (DOCX) като натиснете тук.

ДО

81-ТО ОБЩО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ

НА НПК НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ

О Т Ч Е Т Е Н   Д О К Л А Д

на

Контролния съвет на НПК на слепите в България

за дейността му през периода април 2023 до април 2024 г.

Уважаеми пълномощници,

През изтеклия едногодишен период, Контролният съвет на НПК на слепите в България работи в състав: Асен Стоянов, председател и членове Бинка Монева и Иван Иванов. Дейността ни отново бе подчинена на изискванията на Закона за кооперациите, устава на НПКСБ, Правилника за работа на Контролния съвет и всички вътрешно-кооперативни нормативни документи.

Поради желанието и амбициите на Управителният съвет на НПКСБ да извърши драстични промени в работата на Кооперацията, да приведе в унисон търговската ни дейност с изискванията на съвременните форми на търговия и отчетност, което да доведе и до намаляване на огромните загуби от нея, Контролния съвет също заостри вниманието си да следи тези процеси и тяхната практическа реализация. Оказа се, че този процес никак не е лесен и на практика все още стоим на едно място. От извършените проверки, а те никак не са малко установихме, че проблемът е в забавените действия по реализацията на така наречения оздравителен план, не на последно място и кадрови, но това ще засегнем по-подробно в заключението на Контролният съвет.

През отчетния период контролния съвет проведе 6  заседания от които 3 бр. присъствени и останалите 3 не-присъствени. В тях взеха участие всички членове. На проведените заседания се обсъждаха протоколите от извършените проверки и констатираните пропуски. Бяха приети и план-програми за работата на КС. осъвременен беше и Правилник за работата на Контролния съвет. Присъствахме и на всички заседания на Управителния съвет.

Извършени бяха множество проверки, които обхванаха цялостната дейност на кооперацията, а именно:

1. Проверка на стопанската дейност всяко тримесечие,

2. Транспортна дейност и пътни листове, ефективност

3. Проверка на касата на НПКСБ - периодично  

4. Издадени административни заповеди - целесъобразност

5. Книгата и електронната програма на член-кооператорите - регулярно

6. Проверка на търг.  обекти гр. София - регулярно

7. Проверка на цялостната стопанска дейност на кооперацията и резултатите от проверката на НАП

8. Проверка на социалната дейност на кооперацията. Проверка на раздадените

    новогодишни помощи, брой получили – не получили и общ брой на член-кооператорите

9. Проверка на личните досиета на член-кооператорите – на случаен принцип

10. Проверка на отдадените и свободни търговски обекти на НПК в момента - регулярно

11. Проверка на  изпълнение на Вътрешните правила за трудовия ред. Инструктаж, медицински прегледи, и добавки за безопасни условия на труд и храна

12. Проверка на досиетата на работници и служители на тр. договор с кооперацията - регулярно

13. Проверка на финансовото състояние на Кооперацията всяко тримесечие и за годината като цяло

14. Проверка на инвестиционната дейност

15. Проверки по сигнали на член-кооператори

16. Проверки по усвояването на средствата от субсидията от ДБ, преотстъпените средства от данък печалба и от начислените средства по ДОО – периодични

17, Проверка по извършените ревизии на търговските обекти

18. Проверка на подаваната информация до КООПзона

19.Проверено беше и състоянието на собствеността на търговските обекти на НПКСБ

Както виждате, проверявана е цялостната дейност на кооперацията, както е вменено на КС от ЗК и Устава на НПКСБ.

За всички проверки са съставяни протоколи, които са приемани на нашите заседания, а за откритите нередности сме давали необходимите препоръки към УС за тяхното отстраняване.

Като контролен орган на кооперацията най-важните ни задължения са да следим стриктно за изпълнение на решенията на Общото събрание, Управителния съвет, спазването на финансовата дисциплина и цялостната дейност на кооперацията.

След провеждане на 79-то общо отчетно събрание през април  2022 г., в деловодството на НПК се получи Обезпечителна заповед, с която се спират изпълненията на взетите решения.

За съжаление, въпреки това бяха изплатени средствата на покойния председател, с което е извършено нарушение и е обект на разследване от прокуратурата. От друга страна, оправдавайки се с тази Обезпечителни заповеди пред член-кооператорите, УС твърде избирателно работи по социалните дейности и създава излишно напрежение сред член-кооператорите, което е най-малкото некоректно. Не напразно споменахме 2022 г., защото в онзи случай Обезпечителната заповед не попречи парите да бъдат изплатени.

Делата са си дела, но в Агенцията по вписванията има вписан УС и КС, които, докато не бъдат вписани други органи на управление са длъжни да изпълняват функциите си, за които са избрани. Тук ще отворим скоба, за да Ви информираме, че дори и да падне Обезпечителната заповед на Общото отчетно-изборно събрание, на което бяха избрани нови ръководни органи, те немогат да бъдат вписани в Агенцията по вписване, защото председателят на кооперацията умишлено или от незнание, не е подал необходимите документи за вписване, тъй като те се подават веднага след провеждане на събранието в 15-дневен срок, независимо дали се очакват някакви съдебни спорове, а такива не са подадени, т.е. даже и да падне обезпечителната заповед това ще бъде без никакви последици, което ще наложи да се проведе ново отчетно-изборно събрание. Поради изключително динамичната икономическа и политическа обстановка в страната, нашият случай не е изолиран, могат да бъдат посочени десетки подобни ситуации в които органи на различни институции с изтекъл мандат, но поради невписани на нови такива - продължават да работят и това в никакъв случай не спира работата на съответната институция. Това беше едно отклонение, но е важно, защото не приемаме в никакъв случай, оправданието с водените дела за резултатите от работата на УС и КС НПКСБ. Има си вписани органи и те са длъжни да работят до вписването на нови без никакви оправдания, защото не съществуват никакви пречки да си вършат работата, освен измислените за оправдание.

Друго, много важно обстоятелство, е че въпреки желанието на КС, респективно и неговият председател, все още сме напълно изолирани от текущата работа на кооперацията в лицето на председателя и администрацията на същата, което не се е случвало от 1986 г, от когато аз Асен Стоянов съм член-кооператор. Такова чудо не се е случвало и когато работех в Съюза на слепите в България. На всякъде двата органа на управление, дори и в най-големите конфликти, когато е имало такива все пак не са се изолирали един от друг до такава степен. Ето това е сериозна пречка да се работи нормално, защото всички действия научаваме постфактум, а не са обсъждани и с нас предварително, за да не се налага да искаме непрекъснато справки, а не съдебните дела. Ако председателят работеше в унисон с КС, нямаше да се налага да губим ценно време на служителите да изготвят постоянно справки, защото щяхме да сме в течение на текущата работа, което пък от своя страна щеше да е от полза и за вземането на по-ефективни решения.

Ако си спомняте, на миналото Общо събрание, госпожа Бинка Монева направи едно емоционално изявление, но още същата вечер на вечерята се извини на колегите си, като обясни, че не е мислела това, което е казала и смеем да твърдим, че Контролният съвет работи в пълно единомислие и сътрудничество.

В унисон с това, което изложихме по-горе, че през отчетния период, Контролният съвет свърши много работа, но за съжаление, не можем да се похвалим с някакви кой знае какви резултати, защото препоръките, които даваме на УС, много рядко се вземат под внимание, за съжаление, това е една унаследена практика, забелязваща се и не само в нашата кооперация.

 

Уважаеми пълномощници,

Това беше краткият отчет на Контролния съвет за изминалия период.

Пожелаваме ползотворна работа на 81-тото Общо отчетно събрание!

София, 20 април 2024 г.

С уважение:

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ

ДО

81-ТО ОБЩО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ

НА НПКСБ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ

НА КООПЕРАЦИЯ

НАЦИОНАЛНА ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ

НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ПО

ДОКЛАДА НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

И ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ

Уважаеми пълномощници,

Съобразно изискванията на ЗК и Уставът на НПКСБ, Контролния съвет на НПКСБ излиза пред Вас със следното заключение:

ПО ДОКЛАДА НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ:

Докладът на Управителният съвет отразява вярно работата на същия през отчетния период.

Започнати са няколко промени в кооперацията с цел подобряване на работата и оздравяване на търговската дейност, но нито една не е доведена до край, въпреки, че тяхното начало бе поставено далеч преди този отчетен период. Те започнаха с една грандоманска идея на бившият главен счетоводител, която слава Богу и поради факта, че се намериха трезво мислещи хора, както в УС, така и в КС бе спряна, защото щеше да струва много пари на кооперацията с нулев ефект. Големите промени в преустройството на търговската ни дейност така и не се състояха, но за сметка на това загубата в размер на около 100 000 лева е факт. Контролния съвет многократно се опитваше да убеди Управителния съвет и лично председателя му, както и бившия, вече покойник, че проблемът не е във въвеждането на новата система, което е неизбежно, но от доста години и все още е чисто структурно-организационен, но и персонален. Кооперацията, която независимо от факта, че е със силно изразена социална насоченост, е преди всичко потребителна, т.е. тя осъществява търговска дейност. За да бъде социална, тя трябва да печели пари, защото едва ли може да се осъществява социална политика без паричен ресурс.

Смеем да твърдим, а и напоследък почти всички се съгласиха с нас, че нито в Управителния съвет, нито в административния апарат на кооперацията има специалист, който да е професионалист в областта на търговията. Е каква потребителна кооперация сме тогава, естествено, че никаква. Именно поради тази причина болшинството от обектите ни са отдадени под наем. Да, в началото към прехода ни към капитализъм, това беше неизбежно, но имахме достатъчно време лека полека магазин по магазин да започнем да търсим своето място в огромната пазарна среда и да намерим своето място. Изключително се подценяват възможностите, които дава онлайн търговията, защото при добра разгласа и организация ние на практика си имаме един огромен клиентски потенциал, т.е. нашите член-кооператори и техните семейства, роднини познати и пр. Това обаче изисква много разяснителна работа сред членската ни маса.

Трябваше да се преработи програмата за член-кооператорите – и там нищо.

Трябваше да се преустрои цялостната организация на търговската дейност, маркетингова, ценова, складова, транспортна, кадрова и пр., защото само електронното отчитане въобще няма да подобри финансовите резултати, но със сигурност ще повиши разходите. Необходима е изцяло нова и професионална концепция, защото рано или късно наемния интерес постепенно ще западне. Просто сме длъжни да изпреварим този процес.

Трябваше да се мобилизират всички сили, за да привлечем повече членска маса, поради факта, че сме на ръба на минимума по критериите за национално представителна организация за хора с увреждания и пр. и пр.

От всичките тези идеи и начинания изминаха повече от две години, но нито едно от тях не е изпълнено до край и си остава само като добро пожелание, да обаче нямаме повече никакво време, да си говорим само в бъдещето и нищо реално да не се случва.

Най-нелепото оправдание обаче е, че Управителният съвет търси извинение в делата, които се водят, относно нашите събрания, и че те спъвали работата на кооперацията. Това е абсолютно нелепо, защото кооперацията си има вписани ръководни органи и докато не бъдат вписани други, те са длъжни да си изпълняват работата, за която са избрани. Вярно е, че има спрени решения на Общи събрания, но няма такива на УС или КС.

Много още може да се каже, но не искаме да лишим и пълномощниците, да изразят своето становище по доклада на УС.

Спомняме си едно пророчество на бившия председател Михаил Кърлин и с това завършваме – той казваше така: Като напусна един ден, кооперацията поне 10 години ще работи по инерция от това, което съм оставил. Сами направете извод дали е бил прав.

Най-искрено Ви уверяваме, че всички нередности, които представяме пред Вас нямат за цел да злепоставят някого, а да бъдат отстранявани в името на нашата кооперация, за която всички заедно трябва да работим.

ПО ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ:

Той е съставен, съобразно изискванията на ЗС, ЗК, ЗХУ и другите нормативни актове и може да бъде приет от Общото събрание.

Считаме, че е привлечен за консултация и Одитор е неподходящ експерт, който никога не се е занимавал с потребителни кооперации, още повече без никаква практика с кооперации за хора с увреждания, само със селскостопански кооперации. Разбира се по отношение на ЗС е на ясно, което обаче не е достатъчно да бъде методист на нашата кооперация. Не напразно беше укрит и неговият доклад, който е собственост на кооперацията, защото бяха платено за неговото изготвяне.

От проверките в счетоводството сме установили, че по-голямата част от работата в този доста голям отдел за скромната ни кооперация е изцяло прехвърлена към две от служителките – касиерката и отговарящата за наемната политика, за които имаме отлични впечатления, а останалите две, освен че са с неприлично високи заплати, са и неприлично разтоварени от работа. Нека Ви кажем какво мислят хората – едната виси по цял ден при председателя, а другата по цял ден си разглежда сайтове в Интернет на различни търговски марки, едва ли за стоки за кооперацията. Това създава напрежение сред колектива и въобще не ни убеждава, че колективът е сплотен и е налице  идеален микроклимат. За това напрежение, а то е вредно за работата, вината е изцяло на председателят..

Ще спрем до тук, отново за да се даде възможност и за Вашите становища и препоръки.

На основание горе-изложеното предлагаме на 81то ОС на НПКСБ да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

1, Приема доклада за дейността на Контролния съвет за периода април 2023 година до април 2024 г. ведно с направените констатации и забележки.

2. Приема финансовия отчет за 2023 г. на гл.счетоводител ведно с направените констатации и забележки.

3.Приема доклада на Управителния съвет на НПКСБ за дейността му за периода април 2023 г. до април 2024 г.

гр.София

20 април 2024 г.

С УВАЖЕНИЕ:

Контролен съвет