Отчетен доклад на Контролния съвет на НПК на слепите в България

Можете да свалите отчетният доклад в doc формат (Word) като натиснете тук.

  

ДО                                                                                                                              проект:

79-ТО ОБЩО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА

НПК НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД

на

Контролния съвет на НПК на слепите в България

за дейността му през мандат

май 2016 – февруари 2022 година

         

Уважаеми пълномощници,

Драги гости,

През изтеклия мандат Контролният съвет на НПК на слепите в България избран на 71-то Общо отчетно-изборно събрание на кооперацията работи в състав: Асен Стоянов от район София, Бончо Бонев от район Варна и Иван Михайлов от район София. След кочината на председателя на НПКСБ Михаил Кърлин на 9-ти август 2021 г., бе свикано 75-то извънредно Общо изборно събрание за избор на председател и попълване на съставите на Управителния и Контролния съвет, което се проведе на 11 септември 2021 г. За председател на кооперацията бе избран Бончо Бонев, а на негово място, съставът на КС бе попълнен с избора на госпожа Бинка Монева от Район Бургас. Като безпрецедентно явление в дейността на Контролния съвет беше и фактът, че той работи през целият си мандат без зрящ сътрудник, нещо, което не се е случвало в историята на кооперацията. Когато бе освободена, поради пенсиониране госпожа Красимира Иванова, решихме да я привлечем за сътрудник, тъй като на Контролния съвет предстоеше много работа във връзка с подготовката на отчета за един сериозен мандат и нуждата от зрящ и компетентен сътрудник бе абсолютно наложителна. В противоречие на Правилника за дейността на Контролния съвет, Управителният съвет на НПКСБ отказа да сключи договор с Красимира Иванова, като сътрудник на Контролния съвет, нещо повече, те дори взеха решение да я третират като външно лице и да не я допускат в седалището на кооперацията, въпреки че нямат това право. Независимо от това, Иванова доброволно и безвъзмездно продължи да работи и да помага на Контролния съвет в извършването на проверките и анализите, за което й благодарим. В качеството си и на председател на Контролния съвет на Градския кооперативен съюз София, тя ни оказваше и сериозна методическа помощ.

Дейността ни изцяло бе подчинена на изискванията в Закона за кооперациите и Устава на НПК на слепите в България.

На първо място задачата ни бе да следим стриктно за изпълнение на решенията на органите за управление на кооперацията. В тази връзка периодично извършвахме проверки на протоколите на Управителния съвет за взетите решения и тяхното изпълнение. Освен това следва да отбележим и факта, че членовете на КС винаги са канени и са присъствали на заседанията на УС. Те са протичали делово и в унисон с постановките на Закона за кооперациите и Устава на НПКСБ. Решенията са вземани почти единодушно, въпреки че в не малко случаи е имало обширни дебати по поставените за решаване въпроси.

Така беше до лятото на 2019 г., когато възникнаха редица противоречия, свързани с ремонт и боядисване на административната сграда, ремонт на магазина в Пазарджик, отдаване на обектите под наем, както и влошените резултати от търговската ни дейност. През лятото на 2020 г. сериозно заболя председателя на кооперацията Михаил Кърлин и влезе за лечение в болница. След неговото завръщане, чак до смъртта му това вече не беше същия човек.

Новоизбраният председател, господин Бончо Бонев, въведе нова според нас порочна практика. Той преведе няколко неприсъствени заседания на Управителния съвет, като изолира напълно Контролния съвет и ни постави в учудване и изненада, когато на следващо присъствено заседание се четяха протоколи от заседания на Управителния съвет, за които Контролния съвет не е бил информиран. Препоръчваме на следващия председател на кооперацията, който ще бъде избран никога да не си го помисля и още по-малко - да приложи подобна практика. Правото на Контролния съвет да участва в работата на УС е определено в Закона за кооперациите. Контролният съвет сам решава дали ще присъства, или не на дадено заседание на УС, в зависимост от интересът му към дневния ред и значимостта на въпросите за решаване, а не по преценка на председателя на кооперацията или на Управителния съвет. Задължение на председателя на кооперацията е да уведомява КС за всяко предстоящо заседание. В практиката ни до сега не е имало такъв случай. Бившият председател винаги е провеждал неприсъствените си заседание в присъствието на членовете на КС от гр. София, като е уведомявал и господин Бонев от гр. Варна.

Решенията на Общите събрания водехме на отделен отчет. Те са били водещи в работата и политиката на Управителният съвет и оперативното ръководство.

Бизнес-плановете, които ежегодно се приемаха от Управителния съвет и утвърждаваха на Общите събрания съдържат сами по себе си и основните насоки за бъдещо развитие на кооперацията. Наличието на тези стратегически за кооперацията документи, на практика улесняваха нашата работа, тъй като ни насочваха към важните задачи изпълнението, на които следваше да следим и наблюдаваме. За съжаление до този момент не е приет Бизнес-план за 2022 г. от УС, което също е прецедент в историята на кооперацията. Обикновено той се изготвя през последното тримесечие на предходната година, приема се от УС и се подава в системата на КГС и ЦКС. Въпреки, че на няколко пъти изисквахме да ни бъде представен - до този момент не ни е представен ведно със счетоводните форми.

В унисон със своите законови и уставни правомощия и задължения, членовете на КС извършваха, както планови, така и внезапни проверки, свързани с цялостната дейност на кооперацията. Извършвани са и проверки по сигнали на член-кооператори. На своите заседания сме обсъждали направените констатации и сме информирали, както председателя, така и УС, за да бъдат предприети съответните мерки, ако се налагат такива, като сме давали и конкретни препоръки.

 

Констатациите на Контролния съвет са следните:

Всички решения, взети на Общите събрания се изпълняваха, съобразно заложените срокове. Те са рутинни и периодично повтарящи се.

При решенията на Управителния съвет обаче, нещата не стоят така: От проверените 256 решения – 33 не са изпълнени и тук не става въпрос за рутинни решения, като прием и отписване на членове, подпомагане, трудоустрояване, а за много важни решения, от които зависят и резултатите от дейността. Не са вземани и решения по препоръките от проверките на Контролния съвет, а обикновено решението е било: „приема за сведение”.

Извършена бе и проверка по изпълнение на заповедите на председателя от 2012 г. до настоящия момент. Някои от членовете на УС задаваха въпрос, защо сме се върнали толкова назад, а отговорът е много прост – защото не малка част от заповедите са с постоянен характер и те все още не са отменени, въпреки, че са издавани назад във времето. Установихме, че много важни административни заповеди свързани с условията на труда, противопожарната безопасност, трудовата дисциплина, работата на МОЛ, свръх зареждането със стоки на магазините, безразборното и безконтролно копиране на документи и др. важни заповедни, не се изпълняват. Освен това, доста заповеди се нуждаят от актуализация, а някои от тях, касаещи изпълнението им от конкретен служител дори не са свеждани до знанието му. И тук решението на УС беше: „приема за сведение”, въпреки направените препоръки.

   

Следващ момент от работата на Контролният съвет е да извършва проверки в счетоводството и касата на кооперацията, относно правилното и пълно оформяне на документацията, целесъобразността и законосъобразността на извършваните разходи, както и касовата наличност. Ежегодно са извършвани по две проверки на счетоводството, а касата е проверявана винаги внезапно три пъти годишно без предварителен план. Като резултат от тези проверки сме констатирали, че счетоводната документация се води, съобразно изискуемите се реквизити. Случвало се е да има недооформени с подписи документи, за което сме препоръчвали своевременното отстраняване на тези пропуски. В касата никога не сме констатирали разлика между търсените и наличните средства. Всички разходни и приходни документи са  оформяни четливо, стриктно и пълно.

Когато беше насрочено Общото 75-то отчетно-изборно събрание, Контролният съвет предприе извършването на цялостна комплексна проверка за дейността на кооперацията през мандата, която по необясними за нас причини бе изтълкувана като злонамерена, тенденциозна и имаща за цел да злепоставя, а не да констатира и да дава препоръки. За тази цел отправихме искане и до КС на ГКС София, да ни бъде изпратен член от техния състав, който да ни подпомогне в проверката. Това искане бе съгласувано и с председателя Кърлин, който даде своето писмено съгласие. След неговата кончина нашият Управителен съвет начело с Б. Бонев упражниха натиск върху председателя на ГКС София, в резултат на който, председателят на ГКС Валентин Димов безпрецедентно се намеси в работата на Контролния съвет на ГКС и прекрати участието на Красимира Иванова в проверките на Контролния съвет на НПК на слепите в България. Това не попречи проверките да продължат с нейно участие като сътрудник на Контролния съвет и в крайна сметка се оказа, че наистина се откриха много нарушения, някои от които доведоха и до значителното влошаване на икономическите резултати на кооперацията, а от там и на социалните ни ангажименти към член-кооператорите, да не говорим, че отделно от това бяха нанесени и щети в размер на над 70 000 лева. Извършени бяха проверки и по трудовата дисциплина, пътните листове на служебния лекотоварен автомобил. И там се откриха не малко нарушения. Тук е мястото да отбележим, че проверките на Контролния съвет никога не са били тенденциозни или злонамерени с цел да бъде злепоставен някой. Целта винаги е била само една: В случай, че бъдат открият нарушения, да бъдат дадени препоръки до председателя, респективно до УС за тяхното отстраняване. Ето това Управителният съвет не пожела да разбере.

Тъй като в този доклад не може да се обхване всичко, а интересът към работата на Контролният съвет бе нараснал от страна на член-кооператорите, разкрихме рубрика в сайта на кооперацията „Контролен съвет” и качихме протоколите от извършените проверки, ведно с констатациите и направените препоръки. Господин Бонев разпореди да се свалят от сайта. И тук идва въпросът, чий е този сайт в крайна сметка личен на Бонев или на кооперацията. Като се има предвид, че НПКСБ е разположена на територията на цялата страна, именно сайта е едно много подходящо място, където членовете ни да имат достъп до информация, както и да задават своите въпроси и препоръки.

През отчетния период Контролният съвет е провел 18 заседания, на които са обсъждани и приемани протоколите от извършените общо 59 проверки, както следва:

  • Свободни търговски обекти и наемна политика – 8 проверки
  • Дейността на търговските обекти стопанисвани от кооперацията и складово стопанство – 23 проверки
  • Комплексна проверка на цялостната дейност и изпълнение на проект – 2 проверки
  • Проверка по жалби – 5 бр.
  • Картотеката на НПКСБ – 3 проверки
  • Касата на кооперацията – 18 проверки

Няма магазин на кооперацията, който да не е посетен от член на Контролния съвет, включително и отдадените под наем. Последните се стопанисват с грижата на добър стопанин от страна на наемателите. И през този период, са извършени строително-ремонтни работи за тяхна сметка, в резултат на което търговските обекти са придобили вид, отговарящ на съвременните изисквания. Нещо повече, някои от дългогодишните ни наематели отново извършват допълнителни ремонтни дейности свързани със сериозни инвестиции със собствени средства. В крайна сметка се налага изводът, че на този етап за кооперацията е по-изгодно да отдава обектите си под наем, отколкото тя да извършва търговска дейност в тях. Това е изключително важна задача, с която новото ръководство, което ще изберете следва да се заеме без никакво отлагане.

При проверките на магазинната ни мрежа не сме констатирали сериозни нарушения. Те се поддържат в добър търговски вид, стоките са подредени и притежават необходимите етикети за цена и произход. Проблемите с търговската дейност обаче, не са мръднали нито крачка напред. Имаме предвид ширещата се сива икономика, която вместо да бъде овладяна, като че ли все повече се разширява. При наличието на този факт, лоялните търговци, какъвто е и нашата кооперация нямат никакъв шанс да оцелеят в тази свирепа пазарна среда.

 

Освен това, в нашите магазини стоките са предимно от български производители, поради което са по-скъпи и съответно по-качествени, но потребителят все още търси евтина, макар и не толкова качествена стока. Проблемите на магазинерите са били предимно от битов характер и са решавани в делови порядък, след нашите доклади до оперативното ръководство. Други немаловажни проблеми бяха нередовното изпълнение на техните заявки, нерентабилните курсове на стоковеда, липсата на маркетинг, неадекватна ценова политика, никакво проучване на пазара. Проблемите се задълбочиха още повече, когато по предложение на Иван Обецанов беше прекратен и гражданския договор с Иван Михайлов, който бе положил някакво начало в подобряването на търговската дейност. През отчетния период търговските работници бяха включени и в програмите за обучение на кадрите, но КС счита, че това е недостатъчно и бихме препоръчали на бъдещия Управителен съвет да възложи на председателя на кооперацията да бъде извършен един много сериозен и задълбочен анализ на търговската ни дейност, тъй като за никого не е тайна, че тя от доста време работи на загуба, която  се покриват от фондовете на кооперацията, а това са много сериозни суми. Те се увеличиха значително, след като проверки от Инспекцията по труда установиха, че сме в сериозни нарушения и не осигуряваме минималната работна заплата на търговските работници, и сме назначили пенсионери на комисионни договори, което на практика е прикрит трудов договор. За тази възможност да бъдем санкционирани председателя многократно беше предупреждаван от главният счетоводител, но последния не се вслушваше в тях. Като резултат от всичко това, както и от други нарушения по трудовото законодателство, които се криеха, включително и от Контролния съвет, на кооперацията бяха съставени наказателни постановления, които пък председателя отказваше да плати и в крайна сметка сумите набъбнаха над 70 000 лева. И към момента на написването на доклада, счетоводството отказва да ни предостави справка за доплатените суми на търговските работници, но повярвайте ни, те никак не са малки и възлизат на десетки хиляди левове, ако не и повече. 

Контролният съвет следеше и за редовността на картотеката на член-кооператорите, както и за редовното попълване на книгата на член-кооператорите. Определено считаме, че пропуските, които бяхме констатирали в предишния мандат вече не се повтарят и всички документи свързани с членството на  член-кооператорите, с малки изключения са редовно оформяни.

Всички записвания на новоприети и отписани член-кооператори вече се извършват своевременно и се нанасят в масивите на базата данни. По този начин кооперацията разполага с актуална информация по всяко време за движението и състава на членската си маса. За съжаление отново трябва да отбележим, че все още има член-кооператори, които не ни уведомяват своевременно за промяната на някои свои данни, като сменен адрес, семейното положение, появяването на деца в семействата им, но те стават все по-малко, защото сами разбират, че имат нужда от кооперацията, която полага грижи за всички според нуждите им и според своите възможности. За това допринася и изградената мрежа от координатори към УС в цялата страна. Чрез тях връзката ни с член-кооператорите е по-лесна, а информацията по-актуална.

От доклада на Управителния съвет, както и от финансовите отчети се вижда, че кооперацията, независимо от многобройните външни отрицателни фактори се е развивала добре до преди две години. Много тежки поражения обаче понесохме след обявяването на Извънредното положение през март 2020 г. Те обаче нямаше да са толкова големи, ако Управителният съвет не застана на по-твърда позиция, относно наемната ни политика. В резултат на тази неотстъпчивост на председателя да занижи временно наемните цени, ни напуснаха някои особено важни наематели, които заплащаха огромни наеми цени. Така обекти като магазинът ни в Бургас на централната търговска улица остана без наемател няколко месеца, а там цената беше около 12 000 лева на месец. Напуснаха ни и наемателите от обекта на бул. Мария Луиза в София, който до ден днешен е празен и се е превърнал с свърталище на наркоман и клошари. Разбиваха го и на два три пъти. Напуснаха ни и други наематели, същевременно се отбиваха кандидати за празните ни обекти, като им се предлагаха нереално високи наемни цени. Много често сме водели ожесточени спорове с председателя по този въпрос, но той внасяше всичко в Управителния съвет, като по този начин се криеше зад него, а последния го подкрепяше с мълчаливо съгласие. Единствен Живко Томов се опитваха да убеди останалите, че се изхвърлят с тези претенции, но нямаше кой да застане до него. Да не говорим за Контролния съвет, нас пък никой не ни слуша и не ни зачита. Имаше и още един член на Управителния съвет, който много често се опитваше да приземи председателя, но той за съжаление вече не е сред нас. Надявам се, че се досещате за кого става въпрос. Той беше Ростислав Давидов. Остана и единствения член на Управителния съвет, който работеше с жар и професионално умение във всички сфери на дейността на кооперацията. За непълния си мандат, който не можа да довърши, той е свършил толкова много работа, колкото всички членове на УС взети заедно не са свършили. Когато му бе възложено да отговаря за наемната политика, той доста бързо успя да намали значително празните ни обекти и щеше да намери наематели за всички, но отново го спъваха същите причини - алчност за високи наеми. Когато не искаш дадена работа да се свърши, измисляш си хиляди причини това да не стане. Рости, както всички го наричахме обработваше цялата документация по фактурирането на наемите и консумативите за по-малко от един работен ден, а сега това се прави за повече от седмица и то от щатно лице с голяма заплата, а обектите ни отново са празни. На практика, щатното ни лице няма нито един привлечен от нея наемател. Всичко, което се случва в тази посока се дължи на координаторите ни. Само за сведение, за краткото време през което Давидов отговаряше за наемната политика, успя да намали празните ни обекти от 25 на 12. Освен това Ростислав Давидов, заедно с Красимира Иванова разработиха  проект „Студентски практики”, в който като потребители трябваше да бъдат включени наши член-кооператори, които се обучават във висши учебни заведения. Когато Давидов, в качеството си на ментор е изпратил имейл до кооперацията за да му се предостави списък на студентите, за да бъдат включени в проекта, г-н Обецанов е докладвал имейла на председателя без да му обясни смисъла на искането. По този начин председателят е бил заблуден едва ли не, че се съставя група за неговото сваляне. Нещо повече, с този въпрос бе занимаван и Управителния съвет. В резултат на всичко това от 65 студенти, само един беше незрящ, а те освен, че караха стаж получаваха и по 600 лева на месец. Ето от какво бяха лишени нашите студенти. След като ни напусна Ростислав Давидов, неговото място като ментор зае Иван Михайлов.

След кончината на Ростислав, работата на комисията бе значително занижена, за което ние от КС и главният счетоводител отправяхме непрестанни упреци към председателя, респективно и към УС и председателят в един момент реши да смени председателя на комисията, като на негово място предложи Красимира Иванова да оглави комисията с думите: „Хайде нали си критикар, да те видим какво ще направиш“ Иванова прие при сърце работата и за изключително кратко време успя да намери наематели за няколко обекта: Бургас и то с неочакван за всички наем 8 500 лева месечно, като наемателят извърши огромен ремонт за своя сметка, надхвърлящ 45 хил. лева и сега отново най-хубавият магазин в центъра на Бургас е нашият. Успя също много бързо да намери наематели за още шест обекта, Мария Луиза София, Казанлък, Перник, Пловдив два и Лом. За София беше подготвен и договор, в който се предвиждаше ремонт за около 50 хил. лева, отново за сметка на наемателя. Председателят, обаче не хареса наемната цена, която беше 1800 лева. Бяхме извършили много сериозно проучване и тази цена от 1800 беше единствено възможната. Освен това се раздуха прекалено много и фактът, че обекта е паметник на културата. Паметник на културата е сградата над него, но магазинът винаги е съществувал от както е построена сградата и никога не е имало проблем, защото и цялата редица до нас са магазини, а сградите над тях със подобен статут. Кандидат наемателят беше си уредил този въпрос, но беше отбит от председателя. Вече трета години обектът е празен и е дом на клошари и наркомани. Сами усложнихме и въпроса, относно статута на сградата. Сега някакъв архитект, и кой знае защо от Варна, ни посочва колко е сложен този въпрос и колко време и пари ще отнеме, ако го перефразирам, ще звучи така: Щом искате да стане по възможно най-трудния път – нямате проблем имате го. Освен това се е явил някакъв кандидат да прави там месарница, но забележете, иска ремонтът да е за наша сметка. И в даден момент, ако  реши да напусне, ще си имаме обект приспособен за месарница. Както е казал народа „изтървахме питомното и подгонихме дивото“. В Казанлък също бе сключен много изгоден договор за обект, който доста години стоя празен по същите причини. Тук следва да отчетем и намесата на Георги Филипов като координатор, който е помогнал за бързото отдаване на магазина. Така е и в Лом, където помогна много координатора Петя Александрова и обекта беше предаден от един наемател на друг без прекъсване на наемни отношения. В Перник, за обекта ни който повече от 10 години е празен бе намерен наемател, но се оказа, че трябва да се уредят някои документи, относно разделянето на двете помещения като отделни обекти. Председателят така и не прояви интерес и наемателите се отказаха. В Пловдив, под предлог, че ще се строи, кандидат наемателят също беше отбит, но до този момент обектът стои празен, а строителство няма.  Беше сключен договор само за павилиона на Константин Нунков, но за съжаление беше анулиран, поради неустановен статут на терена по наша вина. Сериозно бяха раздвижени преговори и за останалите ни обекти, но в един момент Иван Обецанов реши да уволни Красимира Иванова. Казвам Иван Обецанов, защото в деня на нейното уволнение той донесе една заповед със стара дата, подписана забележете от него като „вярно с оригинала“. Пожелахме да видим оригинала и се оказа, че такъв няма. По това време председателят береше душа в болницата и не се допускаше никой до него, но Обецанов използва ситуацията, че там, като санитар работеше един наш бивш служител и го е принудил да поднесе заповедта за подпис, а председателят е бил на операционната маса и под наркоза и то по думите на самия Иван Обецанов. Нали се сещате, че едва ли е знаел какво точно подписва. Опитах се да се свържа с него по телефона, но го вдигаше друг човек и ми съобщи, че той не е адекватен и трудно комуникира. Следствие на тези действия кооперацията ни претърпява огромни загуби. От новата комисия слушаме само обещания и добри намерения, но не и реални действия. Отдаден е само един обект в Добрич, но това не е заслуга на комисията, а на нашата координаторка там Кристина Димитрова, за което следва да й се изкаже благодарност. Активност проявява и координаторът ни Димитър Станев във Велико Търново, който полага изключително големи усилия, да се отдадат обектите ни. И тук мога да отбележа, че ако Управителният съвет не проявяваше тази алчност за високи наеми, примирение и слугинаж към председателя и там нямаше да имаме празни обекти. Вярно е, че председателят настояваше най-много за това, но именно за тази цел има Управителен съвет иначе, председателят щеше да управлява сам, но мнозинството от тях не желаеха да му противоречат, а да си гледат спокойствието.

Съгласно Закона за кооперациите и Устава на кооперацията ревизионните доклади се приемат на следващото Общо събрание на кооперацията веднага след ревизирания период, в случая 2016-2020 г. На събранието, проведено на 11-ти септември не беше включено в дневния ред вземане на решение по резултата от финансовата ревизия и търсене на отговорност, а този въпрос не е включен и в предстоящото редовно отчетно-изборно 79-то Общо отчетно-изборно събрание.

Независимо, че на 10-ти август 2021 г. е изготвен и годишния финансов отчет за 2020 г., също не беше включен за приемане на това събрание.

Уважаеми пълномощници,

Изнасяме всички тези факти пред Вас, защото иначе няма от къде да ги научите. В доклада на УС не са засегнати, а в протоколите на Управителния съвет, които не са никакви протоколи, а само извадка от взетите решения не може да се добие представа какво се е случвало на техните заседания. Критичните бележки от Контролния съвет и главния счетоводител не са отразени в нито един протокол.

За пореден път се доказва, че кооперациите, като сдружения и благодарение на кооперативните принципи значително по-леко понасят подобни сътресения и при добро и далновидно управление, в повечето случаи оцеляват. Така беше и при нас. Оцеляхме и не отстъпихме от позициите си по време на голямата световно-икономическа криза. Щяхме да постигнем и сега много по-добри резултати, но както председателят, УС и администрацията се занимаваха с всичко друго, но не и с проблемите на кооперацията. И всичко това го направи един човек, който е изключително недисциплиниран и лош служител, като съумя да всее раздор в отношенията, като раздели кооперацията на три лагера – два между член-кооператорите и трети, администрацията. Цялата кооперативна енергия беше насочена да се звъни по телефоните на пълномощниците, да се притесняват и агитират, кой на кого да даде пълномощно, за кого да гласува и пр., като че ли те нямат глави на раменете си сами да решат този въпрос.  Нещо повече, госпожа Мария Дичева, дори си е позволила да отправя и заплахи, че ще гони живущи от комплекса в Пловдив, ако не я слушат и понеже през целия си мандат не е обелила дума в заседанията на Управителния съвет, решила да се изяви в тази посока. Само дето не им е казала, в качеството си на каква заплашва хората. Почти не й отстъпват и господин Иван Пухлев, Бинка Монева и Велизар Хинков, а на последък особено голяма активност в тази посока проявява и госпожа Надка Александрова от район Ямбол. Мили колеги, оставете хората сами да решават, що за чудо е това вашето. Най-учудващ и неприемлив е фактът, че и администрацията на кооперацията, начело с Иван Обецанов беше включена в тази акция. Книгата на член-кооператорите е пълна с мъртви души, но той не обръща внимание на това, а звъни ли звъни. Не е ли крайно време, някой да подскаже на административния персонал, че те са наети като специалисти, а кооперативните взаимоотношения са наша чисто кооперативна работа и те нямат никакво право да се намесват в тях. Може би и за това не могат да си приключат годината, независимо, че състава е увеличен с две бройки със завишени заплати.

И преди да Ви предложим нашето заключение и предложение за решение, си позволяваме да направим едно отклонение.

Уважаеми пълномощници,

Стана традиция, в навечерието на всяка отчетно-изборна кампания на кооперацията ни, активно да се включват и намесват ССБ-активистите начело с господин председателя на Съюза на слепите в България. Според сигналите, които достигат до нас вече е започнал да раздава указания по структурите на ССБ кой, как и за кого да гласува или да не гласува. Да се лансират за пълномощници и евентуално в управителните органи на кооперацията хора от активистите на ССБ. Или казано по друг начин, крепостта да се завземе отвътре.

Госпожи и господа съюзни деятели, работете за организацията си, не надничайте в чуждата паница. Вярно е, че работим за едно и също съсловие, и че целите и задачите са ни едни и същи. Искаме да Ви уверим, че кооперацията ни има достатъчно кадрови потенциали да си подбере както пълномощниците, така и органите за управление. Нека всеки да съсредоточи енергията си там където вече са го избрали и да отдаде силите си за постигането не тези цели. Вярно е, че според Закона за кооперациите всеки член-кооператор може да избира и да бъде избиран, но е вярно и това, че едва ли има друга кооперация, в която да членуват хора от няколко сродни организации. Ето защо е добре, всеки да се определи на коя от тези съсловни организации ще отдаде своите сили и енергия, за да не стане така както е казал народа „две дини под една мишница“ Сътрудничеството между двете организации може ефективно да се осъществява между техните колективни органи за управление. Практиката го е доказала не веднъж. Освен това отново, позовавайки се на практиката от много години, искаме да Ви информираме, че не рядко, поради застъпване на различни мероприятия на тези организации, се налага да отсъстват активисти от тях, и те са поставени пред дилемата, кое мероприятие да предпочетат и за сега най-често отсъстват от нашите.  

Ето защо, най-учтиво Ви умоляваме да се въздържате от подобни амбиции и дори да Ви предложат, сами да се откажете от подобни мераци. Ако някой желае толкова много да работи за кооперацията, би било добре да декларира пред събранието, че ще се откаже от ангажиментите си в друга сродна организация и ще работи за НПКСБ. Още веднъж Ви уверяваме, че между член-кооператорите, които не са ангажирани в другите сродни организации за слепи има достатъчен потенциал да си подбере, както пълномощниците, така и органите за управление.

Поради невъзможността да се запознаем с финансовия отчет за 2021 г., както и с Бизнес плана за 2022 г., отлагаме заключението на Контролния съвет по доклада на Управителния съвет и финансовия отчет за 2021 г. за Общото събрание на пълномощниците.

София 23 февруари 2022 г.

С УВАЖЕНИЕ,

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ:

1./п/ Асен Стоянов,       2./п/ Бинка Монева,                    3. /п/ Иван Михайлов