ПЪЛНОМОЩНО РАЙОННИ СЪБРАНИЯ

Можете да свалите пълномощното в doc формат (Word) като натиснете тук.

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният/та/________________________________________ ______

с ЕГН__________________, тел. ........................., член кооператор на кооперация „Национална потребителна кооперация на слепите в България“ от район_________________

 поради невъзможност да присъствам на районното отчетно-изборно събрание, което ще се проведе на ..............03.2022 г. от .............ч., в гр. ....................................................................................................................................                     

УПЪЛНОМОЩАВАМ

________________________________________ _________________________

с ЕГН__________________, да ме представлява на районното отчетно-изборно събрание на НПКСБ и да гласува от мое име по всички точки от дневния ред.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:___________       УПЪЛНОМОЩЕН:___________

гр./с/________________ дата:________________

СЪГЛАСНО ЧЛ. 189, АЛ.2 ОТ ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС, НАСТОЯЩОТО ПЪЛНОМОЩНО СЕ ПРИПОДПИСВА ОТ:

СВИДЕТЕЛ 1:_________________________________________________

/три имена, ЕГН и подпис/

СВИДЕТЕЛ 2:_________________________________________________

/три имена, ЕГН и подпис/